Rates and pricing

NOK


Rådgivning og konseptarbeid, design og utvikling

 • 2000 pr time

Forberedelser /Preparations

Forberedelse og planlegging for intervensjoner/tilrettelegging og utvikling av materiell brukt i intervensjonen/opplæringen. For de fleste oppdrag er planleggingstid lik tilretteleggingstid. (En dags tilrettelegging/intervensjon krever 8 timers planlegging/designarbeid).

 • 2500 - 3000 NOK pr time ex. MVA avhengig av størrelse på oppdrag

Tilrettelegging av intervensjoner, møter og læringsaktiviteter/Facilitation of interventions, meetings and learning activities

Én konsulent, for tilrettelegging/intervensjon/opplæring, avhengig av størrelsen på teamet og oppdragets art. Halve dager 80 % av kostnaden.

 • 25 000 - 30 000 NOK ex. MVA avhengig av størrelse på oppdrag

Pr coaching time/pr coaching hour:

 • 3500 NOK ex. MVA

Reiseutgifter7Travel expenses:

 • Dekkes av kunde

Fast sum lengre prosjektleveranser:

 • Avhenger av prosjektets størrelse og varighet, vurderes i hvert enkelt tilfelle

NOTE: MVA/VAT

 • Konsulenttjenester er underlagt standard MVA-sats på 25 % for leveranse i Norge. Denne satsen vil bli brukt på den totale kostnaden for tjenestene levert på fakturaen.

Euro

Consultation and conceptual work, design and development:

 • 176 euro pr hour

Preparations

Preparation and planning for interventions/facilitation and development of material used in the intervention/training. For most assignments, planning time equals facilitation time. (One day’s facilitation/intervention requires 8 hrs planning/design work).

 • 220 – 264 euro pr hour ex. VAT pending on size of the assignment

Facilitation of interventions, meetings and learning activities

One consultant, for facilitation/intervention/training, depending on the size of the team and the nature of the assignment. Half days 80% of the cost.

 • 1700 – 2640 Euro ex- VAT pending on size of the assignment

Reiseutgifter/Travel expenses:

 • Covered by customer

Pr coaching time/ pr coaching hour:

 • 308 Euro ex. VAT

Fixed sum longer project deliveries

 • Depends on the project's size and duration, assessed in each individual case

NOTE: MVA/VAT

 • Consulting services are subject to the standard MVA rate of 25% for Norwegian projects.  This rate will be applied to the total cost of the services provided in the invoice.

*The rates and prices may vary slightly depending on the exchange rate.


Feel free to contact me

Get in touch